دانلود نمایش نامه هایی به تب

دانلود نمایش نامه هایی به تب

داستان تئاتر نامه هایی به تب:
پس از این که ادیب از گناه بزرگی که باعث شده آگاه می شود و بعد از خود کشی مادرش، یوکاستا با تبعید شاه گناهکار و نابینا از تب تا مدت ها بعد موافقت نمی شود. و تنها دلخوشی شهریار در سال های تیره بختی زندگی در تب حضور فرزندانش در کنار او می باشد…

ادامه مطلب